پست های کور

بهترین پست های کور ,تصاویر کور بیوهای کور,محبوبترین کور ایران


⸤ᆢᣳ ᐜᣔᣵ ᵠᓑᣳᓫᐪ ᒃᓑᐪ ᣳ ᐜᣔᣵ ᣕᐤᐪ ᒃᒻᣳᣕᒄ 'ᵎ ⸣
- سٱګټ بؤډم ٳمٱ ڭۇࢪ ڹبۇڋمـ😹➰
#aynaz_soz #ساکت #کور #بیو #شاخ
507 بازدید
بلاگرو شبکـ ـه اجتماعـی خصوصی و مـتفاوتـ